SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Hva har SAFE (OFS) fått til

25.08.09 - Skrevet av: . ..


SAFE (tidligere OFS) har en lang historie med mange tøffe kamper for oljearbeiderenes Safe never giv uprettigheter og arbeidsforhold. SAFE har gjennom tidene gjennomført mange tøffe streiker for å få på plass de godene vi Alle nyter godt av i dag! 

SAFE har hatt "Gutsen" til å  stå på barrikadene for at vi alle skal ha en offshorejobb med Verdens beste tariffavtale og arbeidsvilkår!
Fordelene som mange i dag tar som en selvfølge er ikke kommet gratis, de er heller ikke "sementert" for all tid. De må forsvares!

SAFE Oljearbeiderenes eget fagforbund!
SAFE er det eneste fagforbundet i Norge som kun består av oljearbeidere.

Eies av oljearbeidere, drives av oljearbeidere, for oljearbeidere!

Støtt opp om fagforbundet SAFE som daglig kjemper for dine lønns og arbeidsforhold og et rettferdig arbeidsliv for alle oljearbeidere!
 

Her er noe av det SAFE (OFS) har fått til, og som DU nyter godt av i dag:

 

  • OFS har Kjempet frem gode lønns og arbeidsvilkår og opprettholdelse av dette.
   Ref: IE leder Leif Sande sine uttalelser på OFS kongressen 2002, på Nopef årsmøte i
   2002 og Victor Nordmann i sitt innlegg på Norge Rederiforbund konferanse i april 2005.


  • Fikk opprettet den første tariff og hovedavtale på norsk sokkel.

  • Innføring av arbeidstidsordningen 2- 3 og senere 2 – 4 rotasjon.

  • Fikk innført skifttillegg, alarmtillegg, ulempetillegg og helligdag godtgjørelse.

  • Forsikring for tap av helsesertifikat, for forpleining, boring og operatør ansatte.

  • Har satt søkelys og etter hvert vunnet frem med faren ved bruk av adferdsbaserte sikkerhetssystem.

  • Fikk innført bedriftsdemokrati, bedriftsutvalg på sokkelen.

  • Fikk AML gjort gjeldende på sokkelen og for flytende plattformer.

  • Fikk opprettet AMU og VO tjeneste offshore.

  • Kompensasjon for bytte av skift og betalt fritid ved utvidet oppholdsperiode.

  • Lønn for repetisjonsøvelser i forsvaret og heimevernet.

  • Utvidet og bedret ordningene ved svangerskapspermisjon.

  • Overtidsbetaling for kurs i friperiode.

  • Redusert pensjonsalder i operatør, boring og forpleiningsselskap.

  • Innført rett til deltidsstillinger.

  • Innført rett til velferdspermisjoner.

  • Rett til å benytte 3.dagers egenmelding ved sykdom (ikke innført i alle rederi).

  • Rett til videreutdanning ved endring av arbeidsoppgaver og jobbinnhold, fagopplæring og oppgradering av ufaglærte i henhold til §20.

  • Har klart å skape fokus på Oljearbeidernes helse ved fokus på aldring, belastende arbeid (forpleining), fokus på skift og natt arbeide.

  • Fikk innført smittevern lovgivning på sokkelen i år 2000.

  • Fokus på ferdigprodusert mat har ført til et påbegynt arbeid i mattilsynet om nasjonale retningslinjer.

  • Har skapt fokus på faren med Isocyanater og giftige oljer som har ført til en forbedret livssituasjonen for flere tusen arbeidsmiljøskadde.

  • Har vært pådriver for at Pionerdykkere skal vinne frem med sine saker.

  • Har vært aktive i hjelp og bistand for å danne diverse støttegrupper, Sleipner, Sunami, Deep Sea Driller.

  • Har skapt fokus på en av de nyeste yrkesgruppene på sokkel "Plattformhoggerne", Resulterte i serieoppslag i Dagblad i mars 2005 og har vært i departementet sammen med våre " Hoggere" vedrørende ansvarsfordeling for skraping av plattformer og helsefarlig arbeid.

  • Har vært den organisasjonen som har sørget for at sikkerhetsmeldingen for petroleumsnæringen kom i stand, med revisjon hvert 4 år.

 

 

Join SAFE, be SAFE!