SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

TILLITSVALGTE

Tillitsvalgt

31.01.10 - Skrevet av: . ..

 
<--
--  Trykk på din innrettning for å se hvem som er plasstilitsvalgt ombord.

 


Om valg av tillitsvalgt:

Hva er gjeldende regler for valg av plasstillitsvalgt (TV) på crewet ?

En velger ikke bare en plasstillitsvalgt på et crew - En velger en Plasstillitsvalgt fra hvert forbund på et crew!Plasstillitsvalgt (TV) på crew.

Når en velger en plasstillitsvalgt (og vara) som er medlem i SAFE, vil denne (de) være tillitsvalgt for SAFE medlemmene på crewet.

Med andre ord, ett crew kan ha f.eks tre tillitsvalgte; en for SAFE medlemmene, en for IE medlemmene og en for DSO medlemmene...


Fra Hovedavtalens § 2.5:
 
Det er ikke adgang for hovedorganisasjonene eller deres underorganisasjoner til å tre i direkte forbindelse med den annen organisasjons medlemmer om lønns- og arbeidsforhold uten i forståelse med den annen organisasjon.


Den plasstillitsvalgte  velges for 2 år om gangen.
Den som er plasstillitsvalgt på crewet er og ansvarlig for at det arrangeres nyvalg når toårs perioden går mot slutten. 

Det er medlemmene på crewet som velger hvem de vil ha til plasstillitsvalgt.

Hvis ingen stiller opp som tillitsvalgt kan klubbstyret iht. vedtektene peke ut et av medlemmen til plasstillitsvalgtvervet for en periode på to år.
Dette medlemmet kan da fristille seg for et nytt tillitsverv i en dobbel så lang periode/ fire år.
Medlemmer i ledende stillinger/ bedriftens representanter ombord, kan ikke inneha plasstillitsverv for tariffert avlønnede medlemmer (dette pga. interessekonflikter som kan oppstå i saker).


Flytter en plasstillitsvalgt over til et annet crew eller innrettning, utgår vervet og den avtroppende plasstillitsvalgte har ansvar for at det igangsettes nyvalg før en flytter fra crewet. Dette meldes til klubbkontoret i god tid i forveien.  

Spørsmål: Kan en kombinere TV rollen og VO rollen?  
Svar: Ja.

 

Ved valg

Først:
Send snarest og senest innen 10 dager, en melding til klubblederen om hvem som er valgt til plasstillitsvalgt
E-mail: gfn@safeiodfjell.com  

Klubbleder vil da sørge for at den tillitsvalgte blir registrert i SAFE og  Odfjell Drilling som plasstillitsvalgt.

Fra Hovedavtalen § 3.8: .....En arbeidstaker kan ikke kreves anerkjent som tillitsvalgt før slik melding er gitt...

Deretter:
Sender du en melding om valget til: driftsleder/ rigg manager, (personalkoordinator) og boresjefsom skal registrere dette ombord.


Bruk denne malen når du sender melding til klubbkontoret og om bord, om gjennomført valg:

Subjektfeltet: TV valg crew x + innrettning.


Det er gjennomført tillitsvalg på crew x ombord på xxxx

Ny tillitsvalgt er: ......
Stilling: ......
Mail adr.: ......
Tlf.nr.: .....Ny vara er: .....
Stilling:......

Stilling:......
Mail adr.: ....
Tlf.nr.: ....

Hilsen xxxxx

 

Til de crew som ikke har en SAFE tillitsvalgt på crewet.  Gjør dere selv en tjeneste og velg en snarest!


.