SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Varsel om pålegg Heidrun

13.07.10 - Skrevet av:

03.05.2010 | Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) varsel om pålegg etter en alvorlig løftehendelse på Heidrun 15. april. Hendelsen har klare likhetstrekk med en rekke alvorlige løftehendelser i boreområdet de siste årene. Varselet om pålegg omfatter derfor alle boreoperasjoner på faste og flyttbare innretninger hvor Statoil er operatør.

15. april ble Ptil varslet om at et borerør under løft hadde løsnet fra løfteredskapet og at enden på røret falt ca 10 meter ned på boredekk. Vekt på røret var ca 3500 kilo. Tre personer oppholdt seg i området, men utenfor fallsonen.

Trass i hendelsens alvorlige karakter besluttet Ptil ikke å iverksette egen gransking. En viktig årsak til det var problemer med å få granskere til innretningen som følge av at fly- og helikoptertrafikken var stengt etter vulkanutbruddet over Island og utbredelsen av aske i luftrommet over Norge.

I stedet følger vi opp hendelsen gjennom dialog med Statoil, som har iverksatt egen gransking. I tillegg har politiet i Kristiansund bedt Ptil om faglig bistand i deres etterforskning av hendelsen.

Mange liknende hendelser
Hendelsesforløpet på Heidrun er allerede nok klarlagt til at vi kan konstatere åpenbare likhetstrekk med tidligere alvorlige løftehendelser i boreområdet hvor Statoil har vært operatør, som på Transocean Searcher (2007), West Epsilon (2007), Heidrun (2008), Stena Don (2009) og Deepsea Atlantic (2009).

Det er også gjennomført et tilsyn på Oseberg Øst i 2010 som omhandler logistikk/kran/løft. Rapporten er ikke ferdigstilt, men tilsynet avdekker at Statoils fagkompetanse innen kran- og løftoperasjoner bare tilfeldig og i svært begrenset grad involveres tidlig i viktige arbeidsprosesser. Eksempler på slike arbeidsprosesser er rigginntak, boring & brønn og mobilisering av tredjeparts utstyr.

Generelt viser både hendelsene og observasjoner i tilsynsaktiviteter over flere år svakheter relatert til

  • spesialkonstruerte løfteredskaper i boreområdet
  • reell kjennskap til- og bruk av anbefalt standard for å gjennomføre løfteoperasjoner på en sikker måte
  • ivaretakelse av operatørens påseplikt
  • Varsel om pålegg

Varsel om pålegg
Med bakgrunn i den alvorlige hendelsen på Heidrun, historikken og observasjoner i tilsyn har vi derfor varslet Statoil om at selskapet pålegges å

  • identifisere alle spesialkonstruerte løfteredskaper i boreområdet og sørge for at disse møter forskriftenes krav
  • verifisere og iverksette tiltak for å sikre at NORSOK R-003N er implementert og praktisert i boreområdene. (Merknad: Statoil har lagt NORSOK R-003N til grunn for løfteoperasjoner i eget styringssystem)
  • ta stilling til og beslutte hvordan selskapet vil lære av tidligere hendelser og bruke erfaringer til å forebygge løftehendelser i boreområdet på tvers av organisasjonen

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.8.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.