SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Furre: – Nakkehårene reiser seg

21.08.15 - Skrevet av: . ..
Ptil fikk i februar oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å utarbeide en rapport om hvilke tiltak som kan gjøre det billigere å drive oljeboring på norsk sokkel. Ptil har nå overlevert rapporten, og peker på tiltak som griper rett inn i arbeidstakernes avtalte rettigheter.

 

Blant forslag til tiltak er en økning av en gjennomsnittlig arbeidsuke fra 36 til 38 timer, tilsvarende 104 flere timer per årsverk, fjerning av ordningen med en time betalt pause i løpet av et 12 timers skift, og en svekkelse av den såkalt 1/3-regelen som gir arbeidstakere rett til å avspasere en tredel av gjennomført arbeidsperiode.

– Dette er jo toner, eller snarere unoter, vi har hørt før, blant annet fra Rigg-utvalget som ble ledet av tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten, og også fra Åm-utvalget. Forslagene får nakkehårene til å reise seg, og det ville være uhørt dersom regjeringen på denne måten blander seg inn i inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet. Det vil også få svært negative konsekvenser for 3-partsamarbeidet som er et grunnleggende element i næringen, sier Furre. 

– Lønnsutviklingen for våre medlemmer har ligget på samme nivå som fastlandsindustrien de siste 15 årene. Det som imidlertid gjør meg enda mer bekymret er at noen av forslagene det pekes på vil gå utover HMS-standarden og sikkerheten dersom de blir en realitet. Rapporten viser til ønske om å erstatte den norske SUT-ordingen med den britiske Safetycase-modellen.. SAFE er selvsagt helt enig i – og glad for – at Ptil i rapporten advarer mot å adoptere den britiske modellen for sikkerhetsregime, som er basert på egendokumentasjon fra riggselskapene.

Det er ofte ikke samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og dokumentasjon som følger riggen, og det øker risikoen for uønskede hendelser og ulykker, sier Furre.

 

– Flere elementer i rapporten er en provokasjon, og et mulig angrep fra regjeringens side mot våre avtaler og rettigheter – som i tillegg vil få sikkerhetsmessige konsekvenser dersom de blir realiteter – vil selvsagt møte massiv motstand fra fagbevegelsen, sier Furre.

Han mener oljeselskapene heller bør se nærmere på hvordan de selv planlegger, organiserer og gjennomfører sine prosjekter og operasjoner på, når de er opptatt av å spare penger.

 

Petroleumstilsynet advarer mot en ordning som vil gjøre godkjenninger etter den britiske ordningen gyldige også på norsk sokkel. Det kan få negative konsekvenser for sikkerheten og arbeidsmiljøet om oljeinstallasjoner, som skal brukes i Norge, ikke blir fulgt opp meg egne krav og tilsyn fra norske myndigheter.

 

Kommunikasjonssjef Erik Giercksky i Norges Rederiforbund (arb.giver fagforbund) er godt fornøyd med rapporten.

- Den er faglig solid, med forståelse for problemstillingene Norges Rederiforbund og Norsk olje og gass har løftet frem. Vi synes den balanserte drøftingen er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier han.

 

Departementet har rapporten til vurdering, og har på nåværende tidspunkt ikke noe svar om tidsfrister for den videre oppfølging.