SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tap om nattillegget i Høyesterett

30.06.16 - Skrevet av: . ..
Høyesterett har gitt Norges Rederiforbund medhold i anken av lagmannsrettens dom der SAFE og Industri Energi fikk medhold i at nattillegget skulle regnes med i pensjonsgrunnlaget. – Dette var både overraskende og skuffende. Spesielt undrer det meg at det ser ut som Høyesterett setter tariffavtalen over norsk lov, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

 

Les dommen HER


-Vi mente vi hadde en sterk sak. Det var også grunnen til at vi anket da vi tapte saken i tingretten. Lagmannsrettens dom var gledelig, men desto mer skuffende er det at Høyesterett har kommet til motsatt konklusjon. Nå er saken prøvde helt til topps i rettssystemet, og da kan vi ikke gjøre annet enn å ta dommen til etterretning. Vi vil nå ha full gjennomgang av dommen med våre advokater for å se om det er muligheter for å vinne fram med vårt syn via andre veier, sier SAFE-lederen.

Høyesterett kom til at tariffavtalen er det sentrale avtalegrunnlaget, og at bedriftsvise pensjonsavtaler må tolkes på bakgrunn av den. Men forbundene vant fram med at nattillegget er et fast tillegg ut i fra en lovtolking av foretakspensjonsloven.

SAFE og Industri Energi anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer på tariffområdet, men vant ikke fram da saken ble behandlet i Stavanger tingrett våren 2014. Forbundene mente tingrettsdommen var feil, og anket dommen til Gulating lagmannsrett.

En enstemmig dom fra Gulating lagmannsrett i juli 2015 slo fast at nattillegget for tarifferte riggarbeidere var å betrakte som et fast tillegg, og dermed skulle inngå i pensjonsgrunnlaget. Saken omfattet cirka 7.500 nåværende og tidligere ansatte i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund.

Norges Rederiforbund valgte å anke saken til Høyesterett, og fikk altså medhold som opprettholder dommen fra Stavanger tingrett. Høyesterett har imidlertid ikke ilagt tapende part saksomkostninger i noen av de tre rettsinstansene hvor saken har vært prøvd.