SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Fullt gjennomslag for endringer i skatteloven

06.10.16 - Skrevet av: . ..
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet endringer i skatteloven, slik at tillitsvalgte ikke skal måtte skatte av bedrifters utgiftsdekning av tillitsvalgtes reiser.

 

– Vi har jobbet med denne saken i over to år, og er derfor svært tilfreds med at Finansdepartementet i dagens budsjettforslag rydder opp i en uholdbar rettstilstand, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Senest i august var en delegasjon fra SAFE i møte med Finansdepartementet ved statssekretær Jørgen Næsje for å understreke viktigheten av en lovendring. Den nye rettstilstanden oppstod etter en dom i Gulating lagmannsrett som egentlig medførte at bedrifter skulle innberette all utgiftsdekning for tillitsvalgtarbeid som lønn – og at tillitsvalgte altså måtte skatte av dette.

– I all vår kontakt med myndighetene har vi framholdt det urimelige i dette, og pekt på at det rokker ved fundamentet i 3-partsamarbeidet og den norske modellen i arbeidslivet. Etter sommerens møte i Finansdepartementet satt vi med en følelse av at både den politiske ledelse og byråkratiet hadde sett det urimelige i rettstilstanden, og forventet nesten at statsbudsjettet ville inneholde en lovendring, sier Rysst.

– Like fullt er det med stor glede og lettelse vi finner denne lovendringen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er en stor seier for oss, og også en understreking av at myndighetene ser viktigheten av å ha et velfungerende tillitsvalgtapparat i norsk arbeidsliv. For uten denne endringen ville faktisk tillitsvalgte måtte betale av egne, private lommer når de utførte sine verv i ulike sammenhenger, sier Rysst.

 

Dette skriver Finansdepartementet i budsjettforslaget:

”I en rettskraftig lagmannsrettsdom fra 2013 ble det slått fast at arbeidsgivers dekning av kostnader til tillitsvalgtes deltagelse på fagforeningsmøter og kurs utløser skatteplikt for den tillitsvalgte.

Regjeringen mener at det er uheldig at tillitsvalgte skal være skattepliktige for arbeidsgivers dekning av kostnader til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslås det å lovfeste det sedvanerettslige skattefritaket. Samtidig utvides fritaket til også å omfatte arbeidsgivers dekning av andre kostnader til tillitsvalgtes utøvelse av sitt verv som tillitsvalgt enn de som omfattes av det sedvanerettslige fritaket.

Departementet foreslår en generelt utformet fritaksbestemmelse. Det avgjørende for skattefrihet etter den foreslåtte bestemmelsen er at kostnadene som dekkes er tilstrekkelig nært knyttet til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Dette må bero på en konkret vurdering. Det er ikke et vilkår at arbeidsgiver er forpliktet til å dekke kostnadene etter tariffavtale eller annen overenskomst.

Departementet legger til grunn at slik kostnadsdekning vil være fradragsberettiget på arbeidsgivers hånd, og at det ikke skal svares arbeidsgiveravgift. Videre vil det ikke være plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i eller gi lønnsopplysninger om slik kostnadsdekning. ”