SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Varsling – Kongress 2017

04.05.17 - Skrevet av: . ..
På vegne av Forbundsstyret i SAFE, varsles herved SAFEs klubber om Kongress 2017. Kongressen avholdes i tidsrommet 7. – 9. november 2017. SAFEs vedtekter har følgende bestemmelser som regulerer kongressen i SAFE:

 

 

4.3.    Forbundsstyret skal informere medlemmene om kongressen med 6 –seks- måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på kongressen må være forbundsstyret i hende 4 –fire- måneder før kongressen. Innsendte forslag skal inneholde forslag til vedtak, begrunnelse og forslagsstillers navn.

5.1     Kongressen skal spesielt behandle følgende saker:

–        Beretning for perioden

–        Regnskap for perioden

–        Rapport fra SAFE sine ulike utvalg

–        Kontrollkomiteens beretning

–        Innkomne forslag til vedtektsendringer

–        Budsjett

–        Strategi og handlingsplan

–        Økonomiske og organisatoriske retningslinjer

–        Retningslinjer for tilsetting av medarbeidere i administrasjonen

–        Valg av forbundsstyre, organisasjonssekretær(er), valgkomité og kontrollkomité

–        Andre innkomne forslag

–        Resolusjoner

6.5     Valgkomitéen skal sette i gang sitt arbeid i så god tid, og senest 6 -seks- måneder

før kongressen, at den kan overlevere forbundsstyret en alfabetisk liste over

foreslåtte kandidater til de verv som skal velges på kongressen.

Listen følger forbundsstyrets innkallingsdokumenter til kongressen.

Valgkomitéens endelige innstilling skal foreligge i løpet av kongressen.

6.6     Forslag på kandidater må være valgkomitéen i hende senest 3 måneder før

kongressen avholdes.

 

Med vennlig hilsen

SAFE

Hilde-Marit Rysst

Leder