SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Varsling – Kongress 2017

04.05.17 - Skrevet av: . ..
På vegne av Forbundsstyret i SAFE, varsles herved SAFEs klubber om Kongress 2017. Kongressen avholdes i tidsrommet 7. – 9. november 2017. SAFEs vedtekter har følgende bestemmelser som regulerer kongressen i SAFE:

 

 

4.3.    Forbundsstyret skal informere medlemmene om kongressen med 6 –seks- måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på kongressen må være forbundsstyret i hende 4 –fire- måneder før kongressen. Innsendte forslag skal inneholde forslag til vedtak, begrunnelse og forslagsstillers navn.

5.1     Kongressen skal spesielt behandle følgende saker:

–        Beretning for perioden

–        Regnskap for perioden

–        Rapport fra SAFE sine ulike utvalg

–        Kontrollkomiteens beretning

–        Innkomne forslag til vedtektsendringer

–        Budsjett

–        Strategi og handlingsplan

–        Økonomiske og organisatoriske retningslinjer

–        Retningslinjer for tilsetting av medarbeidere i administrasjonen

–        Valg av forbundsstyre, organisasjonssekretær(er), valgkomité og kontrollkomité

–        Andre innkomne forslag

–        Resolusjoner

6.5     Valgkomitéen skal sette i gang sitt arbeid i så god tid, og senest 6 -seks- måneder

før kongressen, at den kan overlevere forbundsstyret en alfabetisk liste over

foreslåtte kandidater til de verv som skal velges på kongressen.

Listen følger forbundsstyrets innkallingsdokumenter til kongressen.

Valgkomitéens endelige innstilling skal foreligge i løpet av kongressen.

6.6     Forslag på kandidater må være valgkomitéen i hende senest 3 måneder før

kongressen avholdes.

 

Med vennlig hilsen

SAFE

Hilde-Marit Rysst

Leder