SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Resultat av Uravstemmingen for NR området

25.06.18 - Skrevet av: . ..
OPPDATERT __ Resultatet av SAFE uravstemningen på NR området for oppgjøret 2018 viser et klart nei. 80% av stemmene sa nei, 15 prosent ja og 5 prosent var blanke.

 

Resultatet av avstemmingen er meldt til rederiforbundet. SAFE nå har tatt brudd og går til mekling.

Meklingsdatoen er så langt ikke satt men det blir i løpet av en 14 dgrs tid.

 

OPPDATERING: MEKLINGEN ER SATT TIL 9. JULI MED FRIST FREM TIL KL 24.00

Carl Petter Martinsen er mekler.

 

Forklaring: plassoppsigelse og plassfratredelse

Plassoppsigelse: Navn på de som kan tas ut i en konflikt hvis det ikke kommer til løsning i mekling.

Plassfratredelse: Navn på dem som tas ut når en  konflikt er et faktum. Hvis ikke alle tas ut samtidig, meldes det inn nye navn etterhvert som en konflikt trappes opp.
Fra en er meldt inn går det 4 dgr. før en er i konflikt/ streik.

 

Årets tariffrevisjon av tariffavtalen for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel mellom Norges Rederiforbund og SAFE, ble avsluttet 25. mai 2018.

Tariffavtalen er sagt opp innen den frist som følger av avtalens punkt 28 og har utløp 31. mai 2018.

Forhandlingsresultatet ble sendt til uravstemning og medlemmene stemte nei til forhandlingsresultatet slik det fremkommer av protokollen. SAFE vil på denne bakgrunnen meddele plassoppsigelse for 2250 medlemmer i 19 bedrifter. SAFE vil iverksette plassoppsigelse fra og med 5. juli 2018.

 

Følgende uttalelse er utarbeidet av forhandlingsutvalget i SAFE:

Derfor tar SAFE lønnsoppgjøret på NR avtalen 2018 til mekling

Over 62 prosent av medlemmene på NR sektor avga sin stemme og med det er avstemningen bindende i henhold til SAFE sine vedtekter.

80 prosent av de som deltok på uravstemningen på resultatet fra NR forhandlingene 2018 valgte å stemme NEI til siste tilbud fra Norges Rederiforbund.

Forhandlingsutvalget var ikke fornøyd med endringene på pensjon (AFP + 1G) for personell som blir ansatt i bedrifter på NR avtalen etter 01.06.18. Endringen medfører at medlemmer som avslutter/mister sitt arbeidsforhold i «NR bedrift», får arbeid i ny «NR bedrift», får ikke med seg avtalen om AFP + 1G. En rettighet en hadde på NR avtalen før 31.05.18.

Eksempelvis så hadde vi en sak i SAFE der en person ville tapt 1,7 millioner kroner i pensjon dersom han ikke hadde denne rettigheten.

Det er de som er 50 år (og blir ansatt etter 01.06 2018) eller eldre når pensjonen legges om til ny ordning som kommer til å tape stort på denne tekstendringen. Disse får ikke være med på «ny ordning» og taper i forhold til den gamle. Vi risikerer at vi får ett A- og B-lag på NR-avtalen.

Nå vet vi heller ikke når eller om sjømannspensjonen blir lagt om til ny ordning, og dermed kan mange flere enn de som er 50 år i dag tape i forhold til dette. Jeg vet det er mange som ikke forstår det med pensjon, men å endre en tekst slik «tilbudet» fra NR er, tilsier at vi mister en rettighet. Det finner SAFE urimelig og velger å ta tilbudet fra NR til mekling.

En ansatt som mister jobben på NR området/tariffavtalen, finner seg arbeid i annen NR bedrift på samme tariffavtale, går altså glipp av AFP + 1G-avtalen selv om en har lang fartstid på tariffavtalen.

Verdien av AFP + 1G-avtalen varierer fra individ til individ i forhold til tjenestetid på avtalen. For noen snakker vi her om veldig høye beløp fra 60 – 67 år.

Derfor ønsker SAFE å videreføre ordlyden i pensjonsbilaget slik den var før årets forhandlinger.

SAFE er i tillegg skuffet over det økonomiske tilbudet som foreligger, noe som gjør at NR-området sakker kraftig akterut i forhold til NOG-området. SAFE er oppmerksom på at mange av våre medlemmer av den grunn også stemte nei til tilbudet.

Tidligere erfaring fra mekling viser at det kan være vanskelig å bedre økonomiske tilbud, men det er selvsagt et prioritert punkt under meklingen. Vi oppfordrer våre medlemmer om at de allerede nå starter med å legge grunnlaget for kommende lønnsoppgjør. Ikke vær passivt medlem i en fagforening som signerer først, men vær aktivt medlem i en fagforening som jobber for å forbedre også lønnsforholdene dine i Nordsjøen.

For å komme i mekling så melder SAFE plassoppsigelse. Blir ikke partene enige under meklingen kan det ende med at SAFE medlemmer ender i konflikt.

SAFE kommer med mer info så snart dato for mekling foreligger.