SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Full SEIER til SAFE i Lagmannsretten i den viktig 6 G-saken

06.07.18 - Skrevet av: . ..
En enstemmig dom i lagmannsretten ga SAFE fullt medhold i 6 G-saken. Alle SAFEs argumenter i saken ble hørt. SAFE vant og denne saken i Tingretten der NR valgte å anke dommen til Lagmannsretten ...

 

En knusende dom, var advokat i SAFE, Bernt Hodnes karakteristikk av dommen i tingretten.  Det samme kan sies om dommen i lagmannsretten.

SAFE tok ut søksmål mot Transocean for ulovlig begrensning av betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean begrenset utbetalingen til 6 G.


Som eneste forbund valgte SAFE å ta saken inn for retten.

Selv om problemstillingen har vært kjent i flere kretser, ble SAFE stående alene med saken sammen med sine tillitsvalgte i rederiområdet.

 

Vil dommen føre til at alle som er rammet nå får tilbakebetalt mellomlegget?

– Ja, det betyr at alle skal få etterbetalt mellomlegget. Det forutsetter selvfølgelig at dommen blir rettskraftig og ikke anket, sier Bernt Hodne.

 


Saken startet i 2016

Flere SAFE-klubber i NR-området (Norges Rederiforbund) varslet SAFE om bedrifter som valgte å begrense utbetalingen ved permittering i arbeidsgiverperioden til 6 G.

Vi landet fort på at dette var noe bedriftene ikke hadde hjemmel til å gjøre, og bedriftene måtte utbetale mellomværende til hver enkelt, sa Bernt Hodne da.

Det ble forsøkt forhandlet lokalt, med og uten hjelp fra SAFE sentralt og det ble forsøkt tvistet. Samtaler direkte med Norges Rederiforbund ble også forsøkt. Alt uten resultat.

Problemet vårt var at bedriftene anførte at dette kunne de gjøre med hjemmel i permitteringslønnsloven § 4 som angir beregningsgrunnlaget for permitteringslønn, ut fra dens ordlyd og sammenhengen i lovverket.

Bestemmelsens ordlyd er som følger:

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30”.

Bestemmelsen viser til beregningsgrunnlaget ved sykepenger, noe det for øvrig ikke er uenighet om. Det er enighet om at beregningsgrunnlaget tilsvarer sykepengegrunnlaget. Tvisten oppstår når bedriftene videre anfører at folketrygdlovens § 8-10 som et tak for sykepengene på 6 G også skal gjelde ved permittering. Dette er SAFE helt uenig i. SAFE har anført at det ikke finnes grunnlag eller hjemmel for dette, og tok derfor ut søksmål mot et av selskapene innenfor området rederi for å få dom for at dette ikke er i tråd med loven.

Hva sier loven?

«Permitteringslønnsloven § 4 fastsetter at beregningsgrunnlaget for permitteringslønnen er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30. Loven fastsatte tidligere at beregningsgrunnlaget var det samme som etter tidligere folketrygdlov §§ 3-4 bokstav a og 3-14. Loven viste ikke til folketrygdloven § 3-4 fjerde ledd, som fastsatte at det ikke ble gitt sykepenger for den del av inntekten som oversteg 6 G. Begrensningen på 6 G gjaldt derfor ikke. Ved endringen i 1997 pga. ny folketrygdlov var det ikke meningen å endre dette, jf. merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) og note 22 til permitteringslønnsloven i Norsk lovkommentar.

Arbeids- og sosialdepartementet har samme forståelse av regelverket, jf. departementets brev til NITO av 21.4.2017. Det vises også til Arbeidstilsynets nettsider om permittering, hvor det ikke står noe om en begrensning til 6 G for arbeidsgivers lønnsplikt.»

Nå har også lagmannsretten sagt sitt i saken.

Igjen har retten vært enig med SAFE. Dommen er helt klar, og retten har hørt på alle anførslene som SAFE kom med i lagmannsretten og tingretten, sier Bernt Hodne.

– Videre er det en god dom, da retten bruker tid på å tilbakevise argumentasjonen til NR, slik vi gjorde i retten. La oss nå håpe at de ikke anker, men tar innover seg to klare dommer i vår favør.

 SAFE advokat Bernt Hodne kjørte saken

Dom fra Lagmannsretten i 6G saken