SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Om SAFE

14.09.18 - Skrevet av: . ..


SAFE i Odfjell
 fagforeningsklubb i Odfjell Drilling og OWS.
Vi er over 600 medlemmer og er den største fagforeningen for de riggansatte i bedriften. Større enn de to andre fagforeningene til sammen, som også organiserer riggansatte.
Vi organiserer også ansatte innen Odfjell Well Service - brønnservice.

Per d.d. har vi ikke fokus på organsiering av ansatte innen kontoransatte. SAFE har inngått tariffavtale for kontor/ landansatte med Norges rederiforbundet, så muligheten ligger der..
Hvis en gruppe av landansatte/ kontor ønsker å organsisere seg i Safe i Odfjell, ta kontakt med klubbleder.

Om SAFE

Hva er Energiforbundet SAFE?
SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld.

Energiforbundet SAFE skal ha et bredt nedslagsfelt
SAFE er en konsekvens av den utviklingen vi ser når det gjelder organisering av arbeidet både innen offshoresektoren og energisektoren på land. Det skjer store endringer, og utfordringene som følger av disse, viser at det er behov for et sterkt forbund som kan ivareta de ansattes rettigheter i bransjen.

Hva er SAFE

SAFE er et partipolitisk uavhengig forbund tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, les mer om YS.

SAFE vil være YS sin organisasjon for personell i energisektoren i videste forstand.

SAFE – fagforbundet for ansatte i energisektoren

 • SAFE samler personell i hele energisektoren
 • Målet vårt er et rettferdig arbeidsliv!
 • SAFE preges av ekte engasjement, handlekraft, gjennomslagskraft og utholdenhet
 • SAFE har fokus på enkeltmedlemmer
 • Vi er opptatt av sikkerhet og holder fokus på arbeidsmiljøet
 • Vi vil at et inkluderende arbeidsliv skal bety langt mer enn fine ord
 • Vi ønsker en god dialog med våre arbeidsgivere
 • SAFE er rede til å sette makt bak standpunktene

Hvorfor er det smart å melde seg inn i energiforbundet SAFE?

 • SAFE er forbundet for deg som vil bli ivaretatt i et arbeidsliv som blir råere og tøffere for den enkelte
 • SAFE har som mål å skape et rettferdig arbeidsliv
 • SAFE griper fatt i saker som truer norske arbeidsforhold
 • SAFE tør å bruke makt for å få gjennomslag for våre synspunkt
 • SAFE vil redusere innleie av arbeidskraft og midlertidige kontrakter
 • SAFE krever at alle som jobber i Norge på sjø eller land, skal ha ansettelse i et norskregistrert selskap
 • SAFE krever at alle selskap som driver virksomhet på land eller sokkel skal ha fast ansatte arbeidstakere
 • SAFE krever at alle som arbeider i energisektoren skal følge våre tariffavtaler
 • SAFE vil arbeide for fleksible pensjonsavtaler tilpasset enkelte grupper og individuelle behov
 • SAFE vil videreutvikle demokratiske rettigheter både nasjonalt og internasjonalt
 • SAFE har et godt juridisk nettverk som kan hjelpe deg uansett problem
 • SAFE kan også tilby gode forsikringsordninger for deg og din familie

SAFE skal og kan bli enda bedre til å ivareta  eksisterende og nye medlemmer

Tilgjengelighet
Tilgjengelighet er ett av nøkkelpunktene våre. Vi skal holde en flat organisasjonsstruktur som sikrer deg som medlem lett tilgang til forbundets ledelse. Ganske enkelt fordi du er

grunnen til at vi gjør dette. Vi er en organisasjon av og for arbeidstakere i energisektoren. Du kan være med å påvirke og utvikle «din egen» organisasjon i et felleskap.

Størrelse gir slagkraft
Slagkraft er nødvendig for å stå imot den tiltakende kynismen i næringslivet, som vi ser på som et uttrykk for globaliseringen av den norske økonomien. Internasjonale aktører tar med seg internasjonale måter å drive forretning på – og det er ofte regimer som setter rettighetene til norske arbeidstakere flere titalls år tilbake.

Ingen tar samfunnsansvar lenger
Bedriftene er blitt børsslaver, og alt er blitt bedriftsregnskap. Dagens krav til inntjening fører stadig oftere til at arbeidskraften blir salderingsposten i regnestykket. Derfor er det behov for en slagkraftig organisasjon som kan kjempe for individets sikkerhet og mot midlertidig arbeidskraft og kontrakter.

Hva med gamle OFS?
Takket være tidligere OFS har oljearbeiderne på norsk sokkel så gode betingelser!

Det er ikke bare noe gamle OFS-folk sier selv, men en utbredt oppfatning. Det er disse resultatene gjennom medlemmenes innsats og erfaringer, som vi vil bygge videre på i energiforbundet SAFE. Det er dette fellesskapet du nå kan være med på å utvikle. Husk, ingen organisasjon er bedre enn det medlemmene gjør den til!

Vedtekter og handlingsprogram

Alle organisasjoner styres etter vedtekter og et handlingsprogram. Dette er dokumenter som du aksepterer og må rette deg etter som medlem, derfor bør du lese disse før du melder deg inn. Vedtektene kan bli endret av vår kongress hvert tredje år. Strategi- og Handlingsplan kan bli revidert hvert år i forbindelse med Kongress/Landsmøte. Les gjeldene Vedtekter, Strategi- og handlingsplan