SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte avholdt 1. og 2. juni 2022

07.06.22 - Skrevet av: . ..
Årsmøte ble avhold på Clarion Hotel Stavanger

 

Det var en positiv og god stemming på årsmøte.
Årsmøte fikk også hilse på vår nye administrasjonssekretær på klubbkontoret, Astrid Sandsmark.
Teambuilding var Ribbtur, da en «Ribbus» - Delegaten ble delt inn i tre lag i hver sin båt, og under turen ble det flere stopp og oppgaver som skulle løses. Tilbakemeldingene var at alle likte denne turen.
Etter ribbturen var det festmiddag på Olivia restaurant i Stavanger sentrum.

 

Årsmøte behandlet følgende saker:

  • Årsberetning 2021-22
  • Godkjenne regnskap 2021-22
  • Vedta budsjett for 2022-23
  • Innkommende saker
  • Valg til styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner På valg:

Dag Apalseth, Styremedlem HMS
Dag ønsket ikke å stille til gjenvalg, da han ser for seg at nye krefter kan komme inn på HMS området.
Dag har gjort en formidabel innsats innen HMS ansvaret og vi takker han ydmykt for den jobben han har gjort for medlemmene og klubben i 10 år.

Ken Gøran Pedersen stilte som ny kandidat til styrevervet; styremedlem HMS.
Ken Gøran har sittet i styret tidligere med ansvarsområde forsikringer og pensjon. Her gjorde han en kjempejobb. Ken Gøran har også erfaring som verneombud og hovedverneombud og ønsker å ta opp stafettpinnen etter Dag.

 

Geir Arne Frøvold var supplerings valgt som styremedlem, han stilte til gjenvalg.
Hans-Espen Nordberg var supplerings valgt som styremedlem OWS, han stilte til gjenvalg.

Vara
Jon-Rune Wold var supplerings valgt til vara, han stilte til gjenvalg

Øystein Røsberg. Ny vara kandidat. Øystein har lang erfaring innen styrearbeid.

 

Alle kandidater ble valgt med akklamasjon av årsmøte.

 

 

Styresammensetning fra 2022:

Leder, Geir Frode Nysæter
Fungerende nestleder, Øyvind Lorentzen
Styresekretær, Tommy Stensland
Ken Gøran Pedersen – HMS           (DSY)
Ørjan Bjørke                                (DSS)
Geir Flotve                                   (DSS)
Kjell Gjeitnes                                (Eko-K)
Emil Harris                                   (DSY)
Ståle Leirhaug                              (Eko .flagg)
Hans-Espen Nordberg – OWS         (DSA)
Geir Arne Frøvold                          (DSA)

Vara:
Terje Erikstad                              (DSY)
Trond Oddvar Johansen                (DSA)
Jon-Rune Wold                            (DSA)
Øystein Røsberg                          (Eko-K)


Regnskap og budsjett

Regnskapet ble godkjent av revisjonskomiteen uten anmerkninger, og enstemmig vedtatt av årsmøte.

Nytt budsjett for 2022-2023 ble enstemmig vedtatt av årsmøte.

 

Vedtekter

Det ble enstemmig vedtatt å endre vedtektene i forhold til hvem som kan ha kassererrolle. Endring av vedteketene ifm kasserer vervet, er nå endret til: Utførelse av Kassererfunksjonen velges av styret. 

Det ble også enstemmig vedtatt en mindre endring  som er knyttet til splitten av konsernet. Det blir tilført: «og Odfjell Technology» de steder Odfjell Drilling nevnes.

 

Gjester under årsmøte: 

Ny konserndirektør for Odfjell Drilling: Kjetil Gjersdal, som tok oss gjennom Odfjell Drilling status og hva som ligger foran oss. Utsiktene fremover ser interessante ut. Det skjer ikke veldig mye i 2022. I siste kvartal 2023 begynner anbuds mengden å ta seg opp, og 2024 til 2027 ser lovende ut. Dette henger i sammen med skattepakken til operatørene som får sin virkning. Frem til utsiktene på norsk sektor tar seg skikkelig opp, jobbes det med muligheter for å holde riggene aktive utenlands.

 

HR direktør Kurt-Werner Holsæter tok oss gjennom status for Odfjell Technology, nye satsingsområder og målsetningene. Mye er på gang. Jackup og West Linus er et nytt område innen PDR som det skal satser videre på, det satses også mye på havvind og mange nye muligheter innen grønt skifte. 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst tok oss gjennom statusen fra lønnsoppgjøret, brudd og kommende mekling.

OSO ansvarlig Roselyn Riley tok oss gjennom OSO ordningen Pensjonskompensasjons ordningen og søknadsprosessen.

Informasjonsansvarlig fra SAFE Rebecca A. Bjerga var også til stede.


Artikkel fra årsmøte ligger ute på Safe.no:

https://safe.no/arsmote-safe-i-odfjell-vi-er-i-en-spesiell-situasjon/

 

 

Heder og Ære
Dette er en avslutningspost på årsmøte.


Dag Apalseth fikk oppmerksomhet for det viktige HMS-arbeidet han har gjort i alle år.

Glenn Samdal (OWS) fikk Styreleders pris for» Utmerket tillitsvalgt arbeid».


Styreleders pris er ikke årlig. Den gis ut i de tilfeller der en tillitsvalgt over lengre tid og over alle forventninger har utmerket seg i vervet, og det arbeidet som er gjort for medlemmene og klubben.

Vi gratulere begge og Tusen Takk for innsatsen!

Tidligere vinnere er:

Ørjan Bjørke (DSS)
Dag Apalseth (DSA)
Rune Aaserød (DSY)

Under Årsmøte, ble klubbleder Geir Frode sendt ut på gangen.
Etter inntreden igjen la årsmøte frem en oppmerksomhet for den innsattens som gjøres for klubben og medlemmene.
Det kom som en overraskelse, men veldig positiv. Også fruen ble meget glad for oppmerksomheten. Tusen takk alle!

 

Resolusjon vedtatt av årsmøte 2022:

Forslagstillere: Terje Erikstad og Ken-Gøran G. Pedersen

I lys av den geopolitiske situasjonen som er i verda og spesielt aust i Europa, vil årsmøtet oppmode til å jobbe for at Noreg skal være ein trygg leverandør av energi i Europa.

Eit viktig moment for å være ein trygg energi leverandør er å ha sikker å forutsigbar energi i lokalområda. Årsmøtet oppmodar difor å utsette elektrifiseringa sokkelen i dei områda der energisonene på land vil få ufordelaktige aukningar for bebuarar og industri, inntil ein finn adekvate løysingar for dette.

Noreg må opne for leiteboring i Lofoten, Vesterålen og Senja for å kartlegge å påvise forekomstar av olje og gass. Dette må gjerast i lys av den geopolitiske situasjonen samt at ein må dra nytte av teknologi, kompetanse og infrastruktur som vi i dag har. 


Årsmøtet tykkjer det er særs viktig å sikkre norsk bemanning og arbeidsvilkår på norsk sokkel i lys av dei siste åras utfordringar med pandemi og geopolitiske utfordringar. Som Noregs viktigaste næring, er dette viktig å være godt rusta med kompetanse og arbeidskraft frå eige land. 

Europa, og resten av verden, vil fortsatt trenge olje og gass i lang tid framover. Norsk petroleumsvirksomhet er blant de mest miljøvennlige i verden. Norge må være en trygg leverandører og et trygt alternativ til energi fra Russland og andre totalitære stater. Slik kan vi bidra for å hjelpe til å unngå matmangel, hungersnød og krig i nære og fjerne strøk.